Garments in the bushes, Zhongnanshan 2018

Seeds, Huashan 2018
Mirrors, Hengshan 2018
Wires, Zhongnanshan 2018
Paint on a leaf, Hengshan-nan 2015